KHẢO SÁT CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ

Câu 1: Một vật dao động đều biên độ A = 4cm, tần số f = 5Hz. Khi t = 0 vận tốc của vật đạt giá trị cực đại và chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ. Phương trình dao động của vật là:

A.  (cm)                                                B. (cm)

C. (cm)                                        D. (cm)

Câu 2: Một vật dao động điều hoà với quy luật x = A.Cos (w.t + j). Trong khoảng 1/30s đầu tiên vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí x = A/2. Biên độ A = 10cm. Phương trình dao động của vật là:

A. x = 10.Cos (5p.t – p/2) cm                                       B. x = 10.Cos (5p.t + p/2) cm

C. x = 10.Cos (5p.t – p/3) cm                                       D. x = 10.Cos (4p.t – p/2) cm

Câu 3. Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì T = 3,14 s; biên độ A = 1 m. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó bằng

A. 0,5 m/s.                               B. 2 m/s.                      C. 3 m/s.                                  D. 1 m/s.

Câu 4. Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40 cm. Khi ở vị trí có li độ x = 10 cm, vật có vận tốc 20pcm/s. Chu kì dao động là

A. 1 s.                                      B. 0,5 s.                       C. 0,1 s.                                   D. 5 s.

Câu 5: Một vật dao động điều hòa  ở thời điểm t = 0 vật có li độ  và đi theo chiều âm. Pha ban đầu  có giá trị

A.                              B.                               C.                              D.

Câu 6: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi ở vị trí x =10cm vật có vận tốc . Chu kì dao động của vật là:

A.  1s                                   B.  0,5s                                  C.  0,1s                                  D.  5s

Câu 7: Một vật dao động điều hòa có phương trình . Vào thời điểm t=0 vật đang ở đâu và di chuyển theo chiều nào, vận tốc là bao nhiêu?

  1. A. x = 2cm, , vật di chuyển theo chiều âm.
  2. B. x = 2cm, , vật di chuyển theo chiều dương.
  3. C. , , vật di chuyển theo chiều dương.
  4. D. , , vật di chuyển theo chiều âm.

Câu 8: Ứng với pha dao động , gia tốc của một vật dao động điều hòa có giá trị . Tần số dao động là 5Hz. Lấy . Li độ và vận tốc của vật là:

A.  x = 3cm,                                            B.  x = 6cm,

C.  x = 3cm,                                            D.  x = 6cm,

Câu 9: Gia tốc trong dao động điều hoà cực đại khi :

A. vận tốc dao động cực đại.                                             B. vận tốc dao động bằng không.

C. dao động qua vị trí cân bằng.                                        D. tần số dao động lớn.

Câu 10: Một dao động điều hòa với biên độ A = 6cm, tần số f = 2Hz. Khi t = 0 vật qua vị trí li độ 3cm theo chiều âm.Phương trình vận tốc trong dao động điều hòa của vật là:

A v = 24πsin4πt (cm/s)                                                      B v = 24πsin(4πt – ) (cm/s);

C v=24πcos(4πt + ) (cm/s);                                          D v = 6sin(4πt + ) (cm/s)

Câu 11: Một vật dao động điều hòa với tần số f = 2Hz. Khi pha dao động bằng thì gia tốc của vật là

a = -8m/s2. Lấy π2 = 10. Biên độ dao động của vật là:

A 2 cm.                           B 5 cm.                       C 10cm.                      D 5cm.

Câu 12: Phương trình dao động của con lắc . Thời gian ngắn nhất khi hòn bi qua VTCB là:

A. 0,25s                            B.  0,75s                            C.  0,5s                              D.  1,25s

Câu 13: Một vật dao động điều hòa . Lúc t = 0,25s vật có li độ và vận tốc là:

A.                                       B.

C.                                       D.

Câu 14: Một vật dđđh theo ph­ơng trình x=5sin(2t+/2)cm, quãng đ­ường vật đi đ­ược sau thời gian 1,25s kể từ thời điểm ban đầu là:

A. 15cm                                B. 25cm                          C. 30cm                               D. 20cm

Câu 15: Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi:

A.  Lực tác dụng có độ lớn cực đại.                              B.  Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.

C.  Lực tác dụng bằng không.                                       D.  Lực tác dụng đổi chiều.

Câu 16: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4pt + p/2)cm, gia tốc của vật tại thời điểm t = 5s là:

A. a = 0                              B. a = 947,5 cm/s2.             C. a = – 947,5 cm/s2 D. a = 947,5 cm/s.

Câu 17: Vật dao động điều hòa có biên độ A = 10cm và tần số f = 2Hz . Chọn gốc thời gian vào lúc vật đi

qua vị trí cân bằng  và đang chuyển động theo chiều dương của hệ tọa độ . Phương trình dao động của vật là :

A. x = 10cos(4pt + p/2) cm .    B. x = 10cos(4pt  – p/2)cm .

C. x = 10cos(4pt – p/4 ) cm .    D. x = 10cos(4pt + p/4)cm .

Câu 18: Vật dao động điều hòa có biên độ A = 6cm và tần số f = 5Hz . Chọn gốc thời gian vào lúc vật đi qua vị trí có li độ x = 3cm và đang chuyển động theo chiều dương của hệ tọa độ . Phương trình dao động của vật là :

A. x = 6cos(10pt + p/3) cm      B. x = 6cos(10pt – p/3) cm

C. x = 6cos(10pt + p/6) cm      D. x = 6cos(10pt – p/6) cm

Câu 19: Một con lắc lò xo gồm một lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc w(rad/s) . Khi động năng bằng thế năng thì vật có tốc độ là v (m/s). Biên độ dao động của con lắc là :

A. .                           B. .                          C. .              D.

Câu 20: Một con lắc lò xo có khối lượng vật gắn với lòxo là 100g . Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình . Cứ sau những khoảng thời gian 0,05s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau . Lấy p2 = 10 . lò xo có độ cứng bằng

A. 50N/m .                               B. 100N/m .                             C. 75N/m .                   D.200N/m .

Câu 21:Con lắc lò xo treo vào giá cố định, khối lượng vật nặng là m = 100g. Con lắc dao động điều hoà theo phương trình: x = 4cos(10t) cm. Lấy g = 10 m/s2. Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng lên giá treo có  giá trị là:

A. FMAX = 3N; Fmin= 0N                       B. FMAX = 3N; Fmin = 1N C. FMAX = 4N; Fmin= 2N                     D. FMAX = 4N; Fmin =1N

Câu 22: Một vật dao động điều hòa với tần số f. Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường có độ dài A là               A. .                                                B. .                                     C. .                      D. .

Câu 23: Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ. Khi vật ở trạng thái cân bằng, lò xo giãn đoạn 2,5cm. cho con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Trong quá trình con lắc dao động, chiều dài của lò xo thay đổi trong khoảng từ 25cm đến 30cm. Lấy g = 10m/s2 . Vận tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là:

A. 5cm/s                                  B. 100cm/s                              C. 10cm/s.                   D. 50cm/s

Câu 24: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100(N/m) và vật nhỏ có khối lượng 250g, dao động điều hoà với biên độ 6cm. Ban đầu vật đi qua vị trí cân bằng, sau 7 /120(s) vật đi được quãng đường dài:

A. 14cm.                                  B. 15cm                                   C. 3cm                         D. 9cm

Câu 25: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình ; (trong đó x tính bằng cm còn t tính bằng giây). Trong một giây đầu tiên từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x= +3cm.

A. 4 lần                                                B. 7 lần                                                C. 5 lần                                    D. 6 lần

Câu 26: Vật dao động điều hòa với biên độ A. Gọi t1 là thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ x = 0,5A và t2 là thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí li độ x = 0,5A đến biên. Ta có

A. t1 = t2 B. t1 = 0,5t2 C. t1 = 2t2 D. t1 = 3t2

Câu 27: Một vật dao động điều hòa với phương trình . Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật bắt đầu dao động (t = 0) đến thời điểm mà động năng bằng thế năng lần thứ hai là

A. tmin = 3T/4.                          B. tmin = T/8.                            C. tmin = T/4.                D. tmin = 3T/8.

Câu 28: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, có phương trình x1=9sin(20t+)(cm); x2=12cos(20t-) (cm). Vận tốc cực đại của vật là

A. 6 m/s                                   B. 4,2 m/s                                C. 2,1m/s                     D. 3m/s